Board of Directors

Home » About RNBA » Board of Directors

Board of Directors

Mansi Gangmei

Chairperson

Dimgong Rongmei

Executive Director

Jaojian Gangmei

Member